گیره T شکل


از این گیره برای اتصال سری بین مخازن استفاده می شود .

گیره T شکل