نوشته‌ها

مقاله بررسی میزان بروز عفونت بیمارستانی (قسمت اول)

[:fa]

 بررسی میزان بروز عفونت بیمارستانی دریکی از بیمارستانهای استان قم(سال ۸۶)

محدثه لاری پور۱*(نویسنده مسئول)،شیرین فرساد۲

 

۱دانشجوی دکتری قارچ شناسی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات تهران

۲عضو هیئت علمیدانشگاه پیام نور قم

آدرس مکاتبه ای: تهرانصندوق پستی:۱۴۵۶۶۱۴۵۱۶،تلفاکس:۶۶۰۳۵۰۳۱

پست الکترونیک:mlarypoor@yahoo.com

مقاله پیش رو در مجله میکرب شناسی پزشکی ایران، سال ۵ شماره ۶، پاییز ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است.


چکیده:


زمینه و اهداف:

این مطالعه به ارائه اطلاعات جدید در زمینه شیوع نوع عوامل میکروبی دخیل در عفونتهای بیمارستانی وعوامل محیطی موثر بر آن در یکی از بیمارستانهای استان قم میپردازد.

مقدمه:

هر سال دو میلیون نفر بیمار در بیمارستان دچار عفونت میشوند این عفونتها را که عفونتهای بیمارستانی (Infection Nosocomial) مینامند، عبارتند ازعفونتهایی که به هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان وجود نداشته یا در دوره کمون خود بیماری نباشد، که موجب مرگ بیش از ۱۹٫۰۰۰ نفر و تحمیل هزینهای بیش از ۴٫۵ میلیون دلار در سال میباشد.

علیرغم اینکه یک سوم از عفونتهای بیمارستانی قابل کنترل هستند، اما این شکل همچنان در کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه به عنوان یک خطر کاملا جدی مطرح است.

مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی آیندهنگر، بیماران بستری در بخشهای CCU ،ICU، جراحی مردان و زنان، نفرولوژی، نوزادان، عفونی وغیره از ۱/۱/ ۱۳۸۶ تا۱۳۸۷/۱/۱ مورد بررسی قرار گرفتند.

به این ترتیب که پرستاران در این بخشها اقدام به پر کردن پرسشنامههای با بیان پارامترهایی از جمله نام ونام خانوادگی، سن، جنس، تاریخ بستری، بخش بستری، بیماری علت بستری شدن، بروز عفونت بیمارستانی، محل بروز عفونت بیمارستانی، تاریخ بروز عفونت بیمارستانی، میکردند.

سپس از محل بروز عفونت نمونهگیری کرده و با بررسی نمونه مستقیم وکشت نوع عامل را مشخص مینمودند. نمونههای گرفته شده شامل خلط، خون، ادرار وزخم بود.

برای تحلیل نتایج از آزمون همبستگی استفاده شد.


نتایج:

از میان ۲۱۰۵۴ بیمار مورد بررسی در طول یکسال تعداد ۱۰۵ بیمار با متوسط سن (۲۶.۴±۶۴.۱۶) سال و (محدوده سنی بین ۳۰ روز تا ۱۲۶ روز) به عفونت بیمارستانی مبتلا شدند و ۱۹ نفر بعد از ۴۸ ساعت مردند. تعداد زنان بستری شده ی مبتلا به عفونت بیمارستانی ۵۰ نفر وتعداد مردان ۵۵ نفر بودند. میزان بروز عفونت ۳۵ در ده هزار بیمار بود. در این تحقیق باکتریها، ویروسها وقارچها به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت ثانویه در بیماران بستری شده در بیمارستان جدا سازی گردید.

در این مطالعه باکتریهای جدا شده از افراد مبتلا شده به عفونت بیمارستانی به ترتیب عبارتند از:

از ۳۷ (۳۵.۲٪) نفر E.coli

از ۱۴نفر(۳۳/۱۳)Gram positive Cocci

از ۱۲ نفر (۱۱/۴۲) Enterobacter

از۱۰ نفر (۹/۵۲) Alkaligenes

از۹ نفر(۸/۵۷)Klebsiella

از۸ نفر (۷/۶۱) Pseudomonas

همچنین از ۵ نفر(۴/۷۶)HBS Virus و از ۴ نفر (۳/۸۰) HCV Virus جدا شد.

همچنین از ۴ نفر (۳/۸۰) قارچ Candida albicans و از ۲ نفرقارچ (۱/۹۰) Aspergillus جدا شد.

چگالی بروز عفونت در بخشهای ICU ۸۶٫۶۰، درCCU ۳۹٫۶۴، دربخش داخلی ۳۷٫۷۱، در بخش جراحی ۲۸٫۶۷، در ارتوپدی ۱۴٫۱۹، در بخش کودکان ۱۲٫۴۲، درعفونی ۹٫۷۷، در بخش قلب ۵٫۴، در بخش نفرولوژی ۴٫۶۷ و در بخش گوش وحلق وبینی ۲٫۴۴ بیماردر ده هزار بیمارروز بدست آمد.

بر طبق تست Corrolation ارتباط معنی داری بین افزایش سن وافزایش میزان بروز عفونت بیمارستانی بوضوح دیده شد (۰۱/ ۰< P). همچنین با انجام این تست هیچ ارتباطی بین جنسیت و میزان شیوع عفونت بیمارستانی مشاهده نشد. (۰۵/ ۰> P)

بحث:

با توجه به نتایج به دست آمده نشان داده شد که عفونت بیمارستانی با عوامل مشخص در رنج سنی ۶۰۹۰ سال بیشترین بروز را به دلیل نقصهای سیستم ایمنی، آویتامینوز، دیابت، جراحیها، پنومونی و کادر درمان(عدم رعایت بهداشت توسط پزشک وپرستار) ایجاد میشود. بعد از این رنج در نوزادان بستری بیشترین بروز مشاهده شد. فراوانی نسبی عفونت بیمارستانی در این مطالعه از طریق سوندهای ادراری (۴۲٪)، زخم جراحی شده(۲۴٪)، مجاری تحتانی تنفسی(۱۸٪)، جریان خون(۱۲٪) و باقی ارگانها(۱۴٪)بود، که نشان میدهد عوامل باکتریال وقارچی با تشکیل بیوفیلم بر روی تجهیزات داخل رگی وسوندهای ادراری، منجر به بروز عفونت وحتی مرگ میشوند. لذا توجه به نتایج این گونه تحقیقات و پیشگیری از وخامت حال بیماران و مرگ ومیر آنها با کمیتوجه و رعایت اصول پیشگیری از بروز این عفونتها بسیار ضروری میباشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق در مقایسه با تحقیقات دیگر بروز عفونت بیمارستانی کمتری را در این بیمارستان نشان میدهد که به استفاده بموقع مداخلات پزشکی، شستن دستها، آموزش بهداشت، نظارت مستمر مسئولان، استفاده درست از وسایل یکبار مصرف، استفاده کنترل شده آنتی بیوتیکها و مراقبت صحیح از زخمهای ناشی از جراحی مربوط میشود.

[:en]Study of the incidence of nosocomial infection (Part I)

2017

Evaluation of the incidence of nosocomial infection in one of the hospitals in Qom province (2007)

Mohaddseh Laripour (1)* (responsible author), Shirin Farsad (2)

1-Ph.D Student of Veterinary Mycology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran

  1. Member of the faculty of Payame Noor University of Qom

Postal address: Tehran-14566-14516, Fax: 66035031

E-mail: mlarypoor@yahoo.com

The following article was published in Iranian Journal of Microbiology, Vol. 5, No 6, Autumn 2011.

 

Abstract

Backgrounds and objectives

This study presents new information on the prevalence of microbial agents involved in hospital infections and its environmental factors affecting it in one of the hospitals in Qom province.

Introduction

Each year, two million patients get infections in the hospitals. These infections called nosocomial infections include infections that are not present when the patient is admitted to the hospital or in the incubation period of the disease, cause the death of more than 19,000 people and impose a cost of more than $ 4.5 million a year.

Despite the fact that one-third of nosocomial infections are controlled, it is still considered seriously threatening in developed and developing countries.

Materials and methods:

In this descriptive prospective study, patients admitted to CCU, ICU, men and women surgery, nephrology, infants, infection and other wards were studied from March 21, 2007 to March 20, 2008.

The nurses in these wards filled in questionnaires with parameters such as surname, age, sex, hospitalization date, hospitalization ward, cause of hospitalization, incidence of nosocomial infection, place of incidence of nosocomial infection, date of incidence of nosocomial infections.

Then sampling was made from the site of infection and determined the agent type with examining the direct sample and the type of agent. Samples included phlegm, blood, urine, and ulcers.

Correlation test was used to analyze the results.

 

Results

From the 21054 patients that were studied during one year, 105 patients with a mean age (16.64 ± ۴.۲۶) years and (age range from 30 days to 126 days) got nosocomial infections and 19 people died after 48 hours.

The number of hospitalized women was 50 and the number of men was 55. The incidence of infection was 35 in 10,000 patients. In this study, bacteria, viruses and fungi were isolated as secondary infectious agents in hospitalized patients.

 

In this study, bacteria isolated from patients with nosocomial infections are as follows:

From 37 people (35.2%): E.coli

From 14 people (33/13): Gram positive Cocci

From 12 people (11/42): Enterobacter

From 10 people (9/52): Alkaligenes

From 9 people (8/57): Klebsiella

From 8 people (7/61): Pseudomonas

Also, from 5 people (4/76): HBS Virus and from 4 people (3/80) HCV Virus were isolated.

Also, from 4 people (3/80) Candida albicans fungus and from 2 people (1/90) Aspergillus fungus were isolated.

The incidence density of infection in wards of ICU was 60, in the CCU 39.64, in the internal ward 37.71, in the surgical ward 28.67, in the orthopedic ward 14.19, in the pediatric ward 12.42, in the infection ward 9.77, in the heart ward 5.4, in the nephrology ward 4.67, and in the ear, throat and nose ward 2.44 patients in ten thousand patients a day.

According to correlation test, there was a significant relationship between age and increase in incidence of hospital infection (P <0.01). Also, with this test, there was no relationship between gender and the incidence of nosocomial infections (P <0.05).

 

Discussion

According to the results, it was shown that the nosocomial infection with the specified factors is created in the range of 60-90 years old with the most frequent incidence due to immune system deficiencies, avitaminosis, diabetes, surgery, pneumonia and treatment staff (not observing the health by the doctor and nurse).

After this range, the most frequent incidence was observed in hospitalized infants. The relative frequency of nosocomial infections in this study was reported by urinary catheterization (42%), surgical wound (24%), lower respiratory tract (18%), blood flow (12%) and the other organs (14%). It shows that bacterial and fungus agents can lead to infection and even death, with the formation of biofilms on the equipment within the vessels and urinary catheterization. Therefore, it is essential to pay attention to the results of this research and to prevent the patients’ deterioration and their mortality with a low level of observance of the principles of prevention of these infections.

The results of this study, compared to other studies, show a lower incidence of nosocomial infections in this hospital that is due to the timely use of medical interventions, hand washing, health education, continuous monitoring of authorities, proper use of disposables, controlled use of antibiotics And proper care of the wounds of the surgery.[:ar]

تقییم حالات العدوى بالمستشفى فی أحد مستشفیات محافظه قم (۲۰۰۷).

محدثه لاری پور۱*( الکاتبه المسؤوله)،شیرین فرساد۲

 

– طالبه دکتوراه فی علم الفطریات البیطریه ، جامعه آزاد الإسلامیه ، فرع العلوم والبحوث فی طهران

۲- عضو هیئه التدریس بجامعه بیام نور فی قم

العنوان: طهران – الرمز البریدی ۱۴۵۶۶-۱۴۵۱۶ ، فاکس: ۶۶۰۳۵۰۳۱

البرید الإلکترونی:mlarypoor@yahoo.com

تم نشر المقاله التالیه فی المجله الإیرانیه لعلوم الأحیاء الدقیقه ، العدد ۶ ، خریف ۲۰۱۱.

ملخص :

الخلفیه والأهداف:

تقدم هذه الدراسه معلومات جدیده عن انتشار العوامل المیکروبیه التی تشارک فی العدوى بالمستشفیات وعواملها البیئیه فی أحد مستشفیات محافظه قم.

لمحه عامه :

فی کل عام ، یصاب ملیونی مریض بالعدوى فی المستشفى ، هذه الإصابات والذی تسمی العدوى المستشفویه (nosocomial infection) تحدث عندما یدخل المریض إلى المستشفى ، مما یتسبب فی وفاه أکثر من ۱۹۰۰۰ شخص وفرض تکلفه أکثر من ۴.۵ ملیون دولار فی السنه.

على الرغم من حقیقه أن ثلث حالات العدوى فی المستشفیات یمکن السیطره علیها ، إلا أن هذا الشکل لا یزال یشکل تهدیدًا خطیرًا فی کل من البلدان المتقدمه والنامیه.

 

 

 

المواد والطرق:

فی هذه الدراسه الوصفیه الاستباقیه ، تم فحص المرضى الذین تم قبولهم فی CCU ، ICU ، جراحه الرجال والنساء ، أمراض الکلى ، الرضع ، المعدیه وغیرها ، من ۲۱/۳/۲۰۰۷ إلى ۲۰/۳/۲۰۰۸.

فی هذا الصدأ ، ملأت الممرضات الاستبیانات مع المعلمات مثل اسم العائله ، والعمر ، والجنس ، وتاریخ الاستشفاء ، والدخول إلى المستشفى ، والسبب فی دخول المستشفى ، والعدوى فی المستشفى ، ومکان الإصابه ، وتاریخ الإصابه بالعدوی المستشفیه.

ثم أخذ عینات من موقع الإصابه وفحص العامل المباشر ونوعه وشملت عینات البلغم والدم وناتج البول.

تم استخدام طریقه اختبار الارتباط لتحلیل النتائج.

النتائج:

من بین ۲۱۰۵۴ مریضا قید الدراسه ، فی غضون عام تم إصابه  ۱۰۵ مرضى متوسط العمر (۶۴.۱۶ ± ۲۶.۴) سنه و (تتراوح من ۳۰ یوما إلى ۱۲۶ یوما) بـ عدوی المستشفى وتوفی ۱۹ مریضا بعد ۴۸ ساعه. کان عدد النساء المصابات فی المستشفى ۵۰ شخص وعدد الرجال ۵۵. کان معدل الإصابه ۳۵ شخص فی کل عشره الاف مریض. فی هذه الدراسه ، تم عزل البکتیریا والفیروسات والفطریات  کعوامل ثانویه معدیه فی عدوی المستشفى.

فی هذه الدراسه ، البکتیریا المعزوله من المرضى الذین یعانون من إصابه فی المستشفى کانت:

من کل ۳۷ شخص ۳۵.۲% اصابوا بـ E.coli

من کل ۱۴ شخص  ۳۳.۱۳% اصابوا بـ Gram positive Cocci

من کل  ۱۲ شخص  ۱۱.۴۲% اصابوا بـ Enterobacter

من کل  ۱۰ شخص  ۹.۵۲% اصابوا بـ Alkaligenes

من کل  ۹ شخص  ۸.۵۷% اصابوا بـ Klebsiella

من کل  ۸ شخص  ۷.۶۱% اصابوا بـ  Pseudomonas

ایضاً من کل  ۵ أشخاص۴.۷۶ % اصابوا بـ  HBS Virus و من کل  ۴ اشخاص ۳.۸۰% اصابوا بـ HCV Virus

ایضاً من کل  ۴ أشخاص ۳.۸۰% اصابوا بـ فطریات Candida albicans و من کل شخصین ۱.۹۰% اصابوا بـ  Aspergillus .

نسبه الإصابه فی أقسام وحده العنایه المرکزه هی ۸۶.۶۰ ، فی  CCU هی ۳۹.۶۴   ، فی القسم الداخلی ۳۷.۷۱ ، فی جناح الجراحه ۲۸.۶۷ ، فی العظام ۱۴.۱۹ ، فی قسم طب الأطفال ۱۲.۴۲ ، فی قسم العدوی ۹.۷۷ ، فی قسم القلب ۴ ، فی قسم الکلى ۴،۶۷ ، وفی الفم والأذن  ۲.۴۴ مریضا ، من کل ۱۰۰۰۰ مریض یومیا.

وفقا لاختبار Corrolation  ، کان هناک علاقه ذات دلاله إحصائیه بین العمر والزیاده فی حدوث العدوى فی المستشفى (P >0.01). أیضا ، لم یکن هناک علاقه بین الجنسین وانتشار العدوى المکتسبه فی هذا الاختبار. (۰۵/۰> P)

المناقشه:

ووفقاً للنتائج ، فقد تبین أن العدوى فی المستشفى تحدث وفقاً لعوامل معینه لأشخاص أعمارهم تتراوح بین ۶۰ و ۹۰ عامًا وکانت أکثرها شیوعًا تحدث بسبب العیوب المناعیه ، ونقصان الفیتامینات ، والسکری ، والعملیات الجراحیه ، والالتهاب الرئوی ، وعدم امتثال العاملین فی الرعایه العلاجیه للإصول الصحیه (الطبیب والممرضه).  أعلى نسبه من الإصابات حدثت فی حدیثی الولاده. تم الإبلاغ عن التردد النسبی للعدوى فی المستشفى فی هذه الدراسه من خلال القسطره البولیه (۴۲ ٪) ، والجرح  (۲۴ ٪) ، و الجهاز التنفسی (۱۸ ٪) ، وتدفق الدم (۱۲ ٪) وغیرها من الأجهزه (۱۴ ٪). ولذلک ، فمن الضروری الانتباه إلى نتائج هذا البحث ومنع تدهور المرضى ومعدل وفیاتهم مع مستوى منخفض من مراعاه مبادئ الوقایه من هذه العدوى. تظهر نتائج هذه الدراسه ، مقارنه بالدراسات الأخرى ، انخفاض معدل الإصابه بالمستشفى فی هذا المستشفى ، مما یشیر إلى أن الاستخدام فی الوقت المناسب للتدخلات الطبیه ، غسل الیدین ، والتثقیف الصحی ، والرصد المستمر للسلطات ، والاستخدام السلیم للمعدات القابله للصرف ، واستخدام المضادات الحیویه و الرعایه المناسبه للجرح بعد الجراحه.[:]