امحا زباله‌های بیمارستانی

متخصصی که مدیریت و امحا زباله ­های بیمارستانی را مورد بررسی قرار می­دهد.

فعالیت ­های بیمارستانی منجر به تولید زباله­ می­شوند که ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامتی داشته باشند. برخی از این زباله­ های پر خطر ضایعات عفونی­ اند که شامل زباله­ های تیز، زباله ­های اعضای بدن، زباله­ های شیمیایی یا دارویی و زباله ­های رادیواکتیو، سیتوتوکسیک و دماسنج ­های خراب هستند. در این مقاله در […]