پودر


همه کیسه های کیسه حاوی پودر جذب است. این پودر بهترین ترکیبی از پودرهای جذبی است که در کنترل عفونت استفاده می شود.
پودرهای جاذب جذب کننده محتوای کیسه های مکش را ایجاد می کنند که مانع انتقال مواد به کیسه ها، پاک کردن آنها و کمک به کنترل عفونت های بیمارستان می شوند.

پودر