چک لیست کنترل عفونت

چک لیست کنترل عفونت

۲۵ دی ۱۳۹۷

در این بخش از سایت می خواهیم چک لیست کنترل عفونت بخش های یک بیمارستان را برای شما به اشتراک بگزاریم.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخشCSSD

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش ICU

 


جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش NICU

 


جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت در اتاق عمل سرپایی

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش اتاق عمل

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت احتیاطات استاندارد

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت درآزمایشگاه

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت درآندوسکوپی

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش اورژانس

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش عمومی

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست بهداشت دست

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست تزریقات ایمن

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

کنترل عفونت در دیالیز صفاقی چک لیست

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش دیالیز

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت در رادیولوژی

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت دربخش زایمان

 

جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

 

چک لیست کنترل عفونت – ضد عفونی کردن لوازم ، تجهیزات و سطوح


جهت مشاهده و دانلود چک لیست کنترل عفونت اینجا کلیک کنید.

منبع: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران


کلید ‌واژه‌ها:   چک لیست کنترل عفونت  جلوگیری از عفونت  کنترل عفونت