گیره T شکل

از این گیره برای اتصال سری بین مخازن استفاده می شود