تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثانی)

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثانی)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

First-photo

secend-photo

4th-photo


کلید ‌واژه‌ها:   ایران هلث  تجهیزات پزشکی  نمایشگاه  نمایشگاه ایران هلث