بازتاب خبری فعالیت های آبادیس در دوران بحران کرونا

بازتاب خبری فعالیت های آبادیس در دوران بحران کرونا

 

 

بازتاب خبری فعالیت های آبادیس در دوران بحران کرونا در کمپین همیار و تایید شده در طرح های کمپین مسئولیت اجتماعی همیار
@ecosystemcsr

#کروناراشکست_میدهیم
#همیارمردمتا _شکست _کرونا
#استارتاپهاعلیهکرونا
#مخازنطبیآبادیس


کلید ‌واژه‌ها:   بازتاب خبری  همیاری  کرونا  ویروس کرونا